Hizmetlerimiz

Tüm Tezlerin ve Bilimsel Araştırmaların SPSS Veri Analiz İşlemlerini Yapıyoruz

Yüksek Lisans Tezi, Doktora Tezi, Tıpta Uzmanlık Tezi, Makale vb. Tüm Akademik çalışmalarda veri bilimi ve analizi büyük bir öneme sahiptir. Veri analizi toplanmış olan verilerin bilimsel bir şekilde iyi bir hale getirilmesidir. Bilimsel araştırmalarda herhangi bir olgunun eleştirel bir şekilde incelenmesi sonucunda olgu hakkındaki yeni durumların keşfedilmesi, yeni ilişkiler ve sonuçlara ulaşabilmek adına yapılan sorgulamalar ve arayışların bütünüdür. Bilimsel çalışmalar, ya kuramsal bir katkı sağlamak veya uygulamada karşılaşılan bir soruna çözüm arayabilmek amacı ile yapılmaktadır. Bu amaçlar belirlenmeden önce bazı bilimsel kavramlar hakkında ardından da bilimsel araştırmaya konu olacak kuramsal ve/veya pratik problemlerin, yani araştırma konusunun belirlenmesi için izlenecek yol ve yöntemlere ilişkin önceden belirlenmesi gerekmektedir.

Bilimsel araştırmalarda elde edilmiş olan bulguların analiz ve yorumu büyük bir öneme sahiptir. Yanlış yapılan bir hipotez veya bulgu yorumu çalışmanın boşa gitmesine sebep olabilir. Bu nedenle veri analizinin doğru bir şekilde yapılması, araştırmanın akademik olarak doğruluğu için oldukça önemlidir. Bu nedenle “Örneklem Hesaplama, Dağılımların Normalliği ve Normalliğin Test Edilmesi, Değişkenler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi, Betimsel Analiz, Güvenirlik Analizi, Geçerlilik Analizi, Bağımlı İlişkili Gruplar t Testi, Bağımsız İlişkisiz Gruplar t Testi, Bağımsız Grup t Testi (Independent Samples t Test), Eşleştirilmiş Grup t testi (Paired Samples t Test), Tek Yönlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA), İki Boyutlu Varyans Analizi, Ki kare (Pearson Chi square Test), ANOVA, ANCOVA, MANOVA,  MANCOVA, Doküman Analizi, İçerik Analizi, Mann Whitney-U Testi, Kolmogorov-Smirnov Testi, Korelasyon Analizi, Kruskal Wallis-H Testi, Kümeleme Analizi, Wilcoxon Signed Ranks Test, Wilcoxon Test Friedman Testi, Pearson Korelasyon Testi, Spearman  Korelasyon Testi, HLM, YEM – Yapısal Eşitlik Modellemesi, Yol Analizi, AFA – Açımlayıcı Faktör Analizi, DFA – Doğrulayıcı Faktör Analizi, Duncan, Dunnett, Friedman Testi, LSD, Bonferroni, Regresyon Analizi, Tukey, Post-hoc Testler, Waller-Duncan, Scheffe” analiz ve testlerin doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Akademik çalışmalarınızda hipotezlerinizin doğrultusunda elde etmiş olduğunuz verilerin analizi, bulguların istatiksel olarak yorumlanması için siz değerli hocalarımıza ve öğrencilerimize destek vermekteyiz. Aşağıda belirtilen tüm konularda destek vermekteyiz.

  • ANALİZİN RAPORLAŞTIRILMASI
  • ANKET, GÖZLEM FORMU VE ÖLÇEK HAZIRLAMA
  • EKONOMETRİK ANALİZ
  • NİCEL VERİ ANALİZİ
  • NİTEL VERİ ANALİZİ
  • SPSS, LİSREL VE AMOS PROGRAMLARIYLA VERİ ANALİZİ
  • UYGUN ANALİZ TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ
  • VERİLERİN ANALİZİ VE YORUMLANMASI
  • VERİLERİN BİLGİSAYARA AKTARILMASI
  • HİPOTEZ VE ÖRNEKLEM GRUBU OLUŞTURMA vb. tüm veri bilimi konularında hizmet vermekteyiz.

Veri analizi, Tez Düzenleme vb. tüm konularda destek almak için bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara